I - TARAFLAR

İşbu sözleşme Motive Telekomünikasyon Filmcilik Reklamcılık Turizm Yayıncılık San. Ve Tic. Ltd.Şti. (bundan sonra MOTİWE olarak anılacaktır) ile SFlim uygulamaları üzerinden SFilm’in sunduğu ücretli veya ücretsiz video içerik hizmetlerinden faydalanmak için işbu ücretli veya ücretsiz video içerik hizmetleri sözleşmesini onaylamak isteyen internet kullanıcısı (bundan sonra KULLANICI olarak anılacaktır) arasında işbu sözleşmenin altında yer alan “KABUL EDİYORUM” butonunun tıklanarak, kabul beyanının MOTIWE kayıtlarına geçtiği anda kurulmuş ve yürürlüğe girmiştir.

II – SÖZLEŞMENİN ONAYLANMASI VE BAĞLAYICILIĞI

KULLANICI işbu sözleşmenin altında yer alan “KABUL EDİYORUM” butonunu tıklaması ile işbu sözleşme hükümlerini ve işbu sözleşme hükümlerine uymayı ve işbu sözleşmenin bağlayıcı olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

III – ÜCRETLİ TELEVİZYON İÇERİK HİZMETLERİNİN TANIMI

İşbu sözleşme ile MOTIWE aşağıda belirtilen ve SFilm uygulamaları üzerinde MOTIWE’nin tek taraflı takdir hakkına bağlı olarak belirlenecek ve/veya değiştirilecek ücretli veya ücretsiz video içerik hizmetlerini, seçilen hizmet türüne göre ve hizmet türüne ilişkin lisans sınırlamaları dahilinde Samsung marka cihazlarda konumlandıracağı uygulamalar üzerinden belirtilen fiyatlar ve koşullarda KULLANICI’ya sunmayı kabul ve taahhüt eder.

Yukarıda belirtilen mecralardan KULLANICI’lara sunulacak tekil içeriklerin fiyatları, içeriğin özelliğine göre değişkenlik göstermekte olup, MOTIWE bu fiyatları belirleme ve değiştirme hakkını saklı tutar.

Ayrıca MOTIWE, uygulamanın ve servisin adını değiştirme ve uygulama içerisinde bulunan filmlerin sayısı artırma ve azaltma hakkını saklı tutar

IV – KULLANICI’NIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

1. KULLANICI, ücretli video içerik hizmetlerinden yararlandığı sırada, kayıt formunda yer alan tüm bilgilerin doğru olduğunu ve bu bilgilerin gerekli olduğu (şifre unutma gibi) durumlarda bilginin hatalı veya noksan olmasından dolayı doğacak zararlardan kendisinin sorumlu olduğunu, MOTIWE’nin bu konuda herhangi bir sorumluluğunun olmadığını ve MOTIWE’nin böyle bir durumda sözleşmeyi herhangi bir tazminat yükümlülüğü olmaksızın tek taraflı olarak feshedebileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

2. KULLANICI, MOTIWE’nin sunduğu ücretli veya ücretsiz içerik hizmetleri içinde yer alan tüm içeriklerin çoğaltma, yayma, işleme, umuma arz, dijital iletim de dahil olmak üzere işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim ve yeniden iletim haklarına ve pazarlama, kiralama, satma ve diğer her türlü haklarına MOTIWE’nin sahip olduğunu; MOTIWE’nin bu haklarına zarar verecek, Türk Ceza Kanunu başta olmak üzere 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ve diğer mevzuatta yer alan eylemler başta olmak üzere hiçbir yasadışı eylemde bulunmayacağını, böyle bir eylem sebebiyle MOTIWE’nin ceza davaları açma hakkı saklı kalmak üzere, uğrayacağı zararları, MOTIWE’nin ilk talebinde herhangi bir ihbar veya ihtara gerek kalmadan ödeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

3. KULLANICI, kişisel verilerinin yetkisi olmayan kişilerce ele geçirilmesinden dolayı doğabilecek zararlardan MOTIWE’nin sorumlu olmadığını, tehdit içeren, ahlak dışı, ırkçı, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına ve Uluslararası Anlaşmalara ve bulunduğu ülke yasaların aykırı hiçbir mesaj, bilgi ve veriyi göndermemeyi ve herhangi bir şekilde kullanmamayı, kişi ya da kurumların isimlerini lekeleyici, ahlaka aykırı, yasa dışı materyal, veri veya bilgiler göndermemeyi, yayınlamamayı, diğer kullancıların kişisel bilgilerine, bilgisayarlarına ve bilgisayarlarındaki verilere zarar verecek bilgiler veya yazılımlar göndermemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

4. KULLANICI, MOTIWE’nin sunduğu hizmetleri alması dolayısıyla MOTIWE tarafından elde edilen bilgilerin tamamen kendi rızası ile elde edilmiş olduğunu, kullanıcı bilgisayarının yaratacağı arızalar, bilgi ve veri kaybı ve diğer herhangi bir kayıptan MOTIWE’nin herhangi bir sorumluluğunun olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

5. KULLANICI, işbu sözleşme hükümlerine aykırı hareket ettiği takdirde, MOTIWE’nin sistemindeki içerik üyeliğini iptal etmek amacıyla kullanıcı adı ve şifresini sistemden silerek ve her türlü teknik önlemi almak suretiyle kendisini sistem dışına çıkarabileceğini ve işbu sözleşmeyi tek taraflı olarak herhangi bir tazminat ödeme zorunluluğu olmadan feshedebileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

6. KULLANICI, şifre kullanımı suretiyle yapabileceği işlemlerin kendisi dışında üçüncü bir şahıs tarafından yapıldığını iddia etmeyeceğini, bunu ileri sürmekten gayrikabilirücu feragat ettiğini, üye numarası ve şifre kullanmak suretiyle işlem yapan kişilerin kimliklerini araştırma yükümlülüğünde olmadığını, şifrenin gizli kalması için gerekli dikkat ve özeni göstereceğini, şifreyi ve kullanıcı adını herhangi bir üçüncü şahsa açıklamayacağını, kullandırmayacağını, şifresinin yetkisiz üçüncü şahıslar tarafından ele geçirildiğini öğrenmesi veya bundan şüphelenmesi halinde derhal MOTIWE’ye haber vereceğini, şifre ve kullanıcı adının üçüncü şahıslar tarafından kullanılması sebebiyle doğacak zararlardan sorumlu olacağını, MOTIWE’nin bu konuda herhangi bir sorumluluğunun olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

7. KULLANICI tarafından MOTIWE’ye sunulan bilgiler sebebiyle MOTIWE’nin işlem yapıp yapmama hakkı saklı olduğu gibi, KULLANICI kendisi tarafından sunulan bu bilgiler nedeniyle MOTIWE’den herhangi bir hak ve alacak talebinde bulunamaz.

8. KULLANICI, deprem, yangın, sel gibi tabii afetler veya savaş, terör eylemleri gibi sebeplerle, ya da internet altyapısı, veri hatları gibi ağ iletişim altyapısına dayalı unsurlarda meydana gelebilecek ve MOTIWE’nin elinde olmayan sebeplerle hizmetin aksaması veya verilememesi durumunda MOTIWE’nin herhangi bir sorumluluğunun olmayacağını, herhangi bir nam altında MOTIWE’den tazminat veya diğer herhangi bir talepte bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

9. KULLANICI, almış olduğu ücretli içerik hizmetlerini indirmesi sebebiyle sistemine herhangi bir zarar geldiğini, indirilen içerikten dolayı sistemine virüs, truva atı, sisteme zarar verebilecek herhangi bir yazılım gibi kötü amaçlı kodların bulaştığını öne sürerek MOTIWE’den herhangi bir tazminat talebinde veya diğer herhangi bir talepte bulunamaz.

10. KULLANICI, MOTIWE’nin sunduğu hizmetleri alması dolayısıyla MOTIWE tarafından elde edilen bilgilerin tamamen kendi rızası ile elde edilmiş olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

11. KULLANICI, video içeriklerinin Dijital Hak Yönetim sistemi ile korunduğunu dolayısıyla içerikleri aboneliği süresince aboneliği kapsamında seçip yüklediği içerikleri oynatabileceğini kabul beyan ve taahhüt eder. KULLANICI, aldığı tekil video içeriklerini 1 hafta süresince oynatabileceğini kabul beyan ve taahhüt eder.

12. KULLANICI, Mesafeli Sözleşmeler Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik’in 8.maddesi çerçevesinde, satın almış olduğu içerikler konusunda cayma hakkı olmadığını ve bu içerikleri  iade edemeyeceğini kabul beyan ve taahhüt eder.

V – MOTIWE’NIN VE MOTİWE'NİN ÜCRETLİ İÇERİK HİZMETLERİ İLE İLGİLİ YETKİLERİ

1. KULLANICI, uygulama üzerinden sağladığı tüm kullanıcı bilgilerinin MOTİWE'nin yükümlülüğünde olduğunu, MOTİWE'nin, bu kullanıcı bilgilerini dilediği mecrada kullanabileceğini, işbu kullanıcı bilgisinin, herhangi bir şekilde başka partilere devredilemez olduğunu kabul ettiğini beyan ve taahhüt etmiş sayılır.

2. KULLANICI, MOTIWE’nin herhangi bir zamanda sistemin çalışmasını ve hizmetlerin verilmesini geçici olarak askıya alabileceğini veya tamamen durdurabileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Sistemin ve hizmetlerin geçici bir süre için askıya alınması veya tamamen durdurulması durumunda KULLANICI, MOTIWE’den herhangi bir nam altında tazminat talep etmeyeceğini ve diğer herhangi bir talepte bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

3. KULLANICI, MOTIWE’nin dilediği zaman herhangi bir gerekçe göstermek zorunda olmaksızın KULLANICI’nın yeni bir şifre ve kullanıcı adı seçmesini talep edebileceğini ya da şifreyi kullanmasını süresiz olarak engelleyebileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

4. KULLANICI, MOTIWE’nin sunduğu ücretli video içerik hizmetlerinin mümkün olduğunca kesintisiz, sürekli, güvenli ve kaliteli olacağını kabul etmekle birlikte, hizmetlerin tamamıyla kesintisiz, sürekli, güvenli ve kaliteli olacağını taahhüt etmediğini kabul ve beyan eder.

5. KULLANICI, MOTIWE’nin kendi ürettiği veya üçüncü şahıslardan elde ettiği bilgi, belge, yazılım, tasarım, grafik ve benzeri materyallerin mülkiyet ve telif haklarına sahip olduğunu ve MOTIWE’nin bu haklarına zarar verici eylemlerden kaçınacağını, aksi halde MOTIWE’nin uğrayacağı zararları MOTIWE’nin ilk talebinde tazmin edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

6. KULLANICI, MOTIWE’ye ilettiği kişisel bilgilerin MOTIWE’nin hizmetleri sunması sırasında işbirliği yaptığı çözüm ortaklarına, içerik sağlayıcılara, reklam verenlere, reklam ajanslarına, internet servis sağlayıcılarına ve diğer ilgililere iletişim, tanıtım, reklam gibi ticari amaçlar için kullandırılması konusunda MOTIWE’ye tam yetki verdiğini, MOTIWE’nin bu bilgileri paylaşmasının kişilik haklarına ve gizlilik haklarına tecavüz teşkil etmediğini ve olabilecek her türlü dava ve talep haklarından gayrikabilirücu feragat ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

7. KULLANICI, MOTIWE’nin tanıtım, promosyon gibi amaçlarla kendisine yönelik olarak tanıtım ve promosyon faaliyetlerinde bulunabileceğini, bunun için MOTIWE’nin herhangi bir izin almak zorunda olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

8. MOTIWE, sunduğu  tüm  hizmetlerin içeriklerinde ve bu içeriklerin adedi ve fiyatlarında değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Böyle bir değişiklik yapılması halinde KULLANICI bu değişikliklere bir itirazının olmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

9. KULLANICI, uygulama içerisindeki, kısa mesaj aracılığı ile gerçekleştirilen HESAP AKTİVASYONU işlemini gerçekleştirerek, aktivasyon başlangıcı için gönderdiği "1" adet kısa mesajın, TURKCELL ve AVEA için 50krş, VODAFONE için 41krş olarak ücretlendirileceğini, ücretin, kullanıcının cep telefonu hattı üzerinden tahsil edileceğini ve bu ücretin geri ödemesinin söz konusu olmadığını kabul ettiğini beyan etmiş sayılır.

10. KULLANICI, uygulama içerisindeki, kısa mesaj aracılığı ile gerçekleştirilen HESAP AKTİVASYONU işlemini gerçekleştirdiğinde, cep telefonuna gelen, abonelik karşılığında, MOTIWE’nin, KULLANICI'ya, ilk kullanım tarihinden itibaren, 6 (altı) ay boyunca ücretsiz kullanım hakkı hediye ettiği içeriğin, işbu 6 (altı) aylık süre sonunda, mobil ödeme sistemi ile, aylık 4 (dört) lira tutarında ücretlendirilmeye başlanacağını, KULLANICI'nın, 6662 kısa kodlu telefon numarasına, IPTAL yazarak göndermek sureti ile, aboneliğini iptal etmediği sürece, ücretlendirmenin devam edecek olduğunu, ücretlendirilebilecek tutara herhangi bir itiraz hakkı bulunmadığını ve söz konusu tutarın geri ödemesinin yapılmasının söz konusu olmadığını, kabul, beyan ve taahhüt etmiş sayılır.

11. KULLANICI, MOTIWE’nin teknik zorunluluklar veya mevzuatta yapılacak değişiklikler sebebiyle, tek taraflı olarak bu sözleşmeyi değiştirebileceğini, yeni maddeler ekleyebileceğini veya maddeleri çıkarabileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Sözleşmede bu şekilde bir değişiklik olması halinde KULLANICI bu değişikliklere ilişkin “KABUL EDİYORUM” butonunu tıklamak suretiyle bu değişikliği onaylamalıdır. Aksi halde MOTIWE’nin hizmetleri sunmama veya sözleşmeyi feshetme hakkı vardır.

12. MOTIWE, kullanıcının işbu sözleşmedeki herhangi bir hükmü ihlal etmesi veya MOTIWE’de böyle bir ihlalin varlığı konusunda şüphe uyanması halinde, işbu sözleşmeyi herhangi bir tazminat yükümlülüğü ve diğer herhangi bir yükümlülük altında olmaksızın, derhal tek taraflı olarak fesih veya hizmetleri askıya alma yetkisi olduğunu KULLANICI gayrikabilirücu kabul, beyan ve taahhüt eder.

13. MOTIWE, sunduğu  hizmet için geliştirdiği uygulamalarda ve hizmetin isminde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Böyle bir değişiklik yapılması halinde KULLANICI bu değişikliklere bir itirazının olmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. KULLANICI, servisin adı değişse bile üyeliğinin aynı şekilde yeni uygulama adı altında aynı şartlarla devam edeceğini kabul, beyan ve taahüt etmiş sayılır.

VI – VERGİLENDİRME

İşbu sözleşme ile sunulan ücretli video içerik hizmetleri ile ilgili olarak Türk vergi yasaları, uluslararası anlaşmalar veya KULLANICI’nın bulunduğu ülke ile ilgili olarak yeni vergiler koyulması, mevcut vergilerin arttırılması gibi hallerde MOTIWE hizmetlerin fiyatlarında değişiklik yapma hakkını saklı tutar. KULLANICI, işbu sözleşme sebebiyle doğabilecek vergilerin kendisine ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

VII – ÜYELİKTEN ÇIKMA

KULLANICI, işbu sözleşmeyi onaylayıp MOTIWE’nin sunduğu ücretli veya ücretsiz video içerik üyeliğinden çıkmak istediği takdirde ödemiş olduğu hizmet bedelinin geri verilmesini talep etmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

VIII – MOTIWE’NIN KAYITLARININ GEÇERLİLİĞİ

KULLANICI, işbu sözleşmeden doğabilecek ihtilaflarda MOTIWE’nin defter kayıtlarıyla, mikrofilm, mikrofiş ve bilgisayar kayıtlarının HUMK 287. madde anlamında muteber, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu, belirtilen MOTIWE kayıtlarına her türlü itiraz ve bunların usulüne uygun tutulduğu konusunda yemin teklif hakkından gayrikabilirücu feragat ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

IX – SÖZLEŞMENİN DEVRİ

KULLANICI, MOTIWE’nin, işbu sözleşmeyi kısmen veya tamamen, herhangi bir üçüncü gerçek veya tüzel kişiye devredebileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

X– UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜNDE UYGULANACAK HUKUK VE YETKİLİ MAHKEME

İşbu sözleşmeden doğacak uyuşmazlıkların çözümünde, 2675 sayılı Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanun’da düzenlenen kanunlar ihtilafı kaidelerine bakılmaksızın Türk hukuku uygulanacak ve uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul Merkez Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili olacaktır.

XI– GİZLİLİK VE KREDİ KARTI BİLGİLERİNİN GÜVENLİĞİ

1. KULLANICI’nın Kredi Kart bilgileri, kredi kartını tahsis eden banka haricinde hiç bir kişi tarafından erişilememekte ve 3.kişiler ile paylaşılmamaktadır.

2. KULLANICI, uygulama üzerinden sağladığı tüm kullanıcı bilgilerinin MOTİWE'nin yükümlülüğünde olduğunu, MOTİWE'nin, bu kullanıcı bilgilerini dilediği mecrada kullanabileceğini, işbu kullanıcı bilgisinin, herhangi bir şekilde başka partilere devredilemez olduğunu kabul ettiğini beyan ve taahhüt etmiş sayılır.